Skip to content

Privacyverklaring

Omnivereniging Sportlust Vroomshoop respecteert de privacy van haar leden en deelnemers aan de door haar georganiseerde activiteiten. Ze beheert de haar toevertrouwde persoonlijke gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Naast de voor de verenging noodzakelijk bedrijfsvoering betreft dit ook de door de vereniging georganiseerde open evenementen. Sportlust Vroomshoop zal er alles aan doen om zorgvuldig en verantwoord met deze gegevens om te gaan.

In deze privacyverklaring wordt beschreven waarom gegevens worden verwerkt, hoe dit wordt gedaan en welke rechten u daarbij heeft.

1. Organisatie
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Omnivereniging Sportlust Vroomshoop
Flierdijk 5b, Vroomshoop
Tel.: 0546-642230
E-mail: secretaris@sportlustvroomshoop.nl
Website: www.sportlustvroomshoop.nl en www.loopgroep-dezandstuve.nl

2. Verwerkte persoonsgegevens
Hieronder vindt u het overzicht van de door de vereniging verwerkte persoonsgegevens:
2.1.1 Gegevens
Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, pasfoto
Adres, woonplaats
Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
2.1.2 Gegevens evenementen/acitviteiten
Bondsnummer Atletiekunie, bondsnummer KNVB
2.1.3 Additionele gegevens bestuursleden
BSN, kopie ID-bewijs

2.2 De vereniging verwerkt de genoemde gegevens voor de volgende doeleinden
a) uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor de administratie van uw lidmaatschapschap en voor activiteiten zoals bijvoorbeeld hardloopwedstrijden
b) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen als contributie en inschrijving voor hardloopwedstrijden
c) uw pasfoto wordt gebruikt voor de bondspassen van de KNVB
d) uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de digitale nieuwsbrief, de digitale bondspas van de Atletiekunie, en overige incidentele informatievoorziening
e) de BSN en kopie van uw ID-bewijs worden gebruikt voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (alleen voor bestuursleden)
f) elk bij de bond aangemeld lid krijgt een bondsnummer. Deze worden gebruikt/zijn noodzakelijk voor het deelnemen aan activiteiten zoals bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd

Digitale nieuwsbrief
Leden moeten zich zelf aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

3. Bewaartermijnen
De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap, tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden persoonsgegevens vernietigd.

4. Delen persoonsgegevens met derden
De vereniging verkoopt uw gegevens niet aan derden, en zal deze uitsluitend vertrekken indien noodzakelijk voor uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien noodzakelijk dat derden in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen.

5. Inzage, verwijdering, klachten en vragen
5.1 Via de ledenadministratie van de vereniging kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging neemt uw verzoek in behandeling en zal u binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven in artikel 2, kan u ook contact opnemen met de ledenadministrateur
5.3 Indien u klachten heef over de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met secretaris@sportlustvroomshoop.nl
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan secretaris@sportlustvroomshoop.nl

6. Foto’s
Tijdens evenementen en activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt. Gezien de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk om iedereen van te voren toestemming te vragen voor publicatie. Wij gaan echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op uw verzoek – zo mogelijk – worden verwijderd.

7. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u hiervoor om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.